Β΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Πρακτική Γεωργική Σχολή Παναγή Βαλλιάνου», βάσει των διατάξεων του Ν.4182/2013 άρθρο 48 παρ. 2,  προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα την σύναψη με λογιστή ή φοροτεχνικό γραφείο ετήσιας σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (τήρηση λογιστικών βιβλίων κλπ.).

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1) Τήρηση των λογιστικών βιβλίων του ανωτέρω Κληροδοτήματος  με ΑΦΜ 090022836  (αρμόδια η Δ.Ο.Υ  Αργοστολίου) διπλογραφικά. Συγκεκριμένα η συμπλήρωση έτοιμης φόρμας γραμματίων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής και ενημέρωση λογιστικών βιβλίων.

2) Πραγματοποίηση πληρωμών του Κληροδοτήματος προς τρίτους (μισθοδοσία, φόροι, εισφορές κλπ., μέσω e-banking).

3) Παροχή συνδρομής στη Γραμματεία του Κληροδοτήματος για προγραμματισμό και έλεγχο των οικονομικών υποχρεώσεων του Ιδρύματος.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ και ιδιαίτερα λογιστικών προγραμμάτων
  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στη διεύθυνση: Ταχ. θυρ. 134 Αργοστόλι 28100, Κεφαλονιά, τα εξής δικαιολογητικά:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση προς την Διοικητική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Πρακτική Γεωργική Σχολή Παναγή Βαλλιάνου»  με πλήρη ατομικά στοιχεία διαμονής και  επικοινωνίας του αιτούντος

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3) Όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω (1,2,3) προσόντα

4) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

5) Βιογραφικό σημείωμα

6) Οικονομική προσφορά μηνιαίας αμοιβής

7) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπηρετεί σε δημόσια υπηρεσία με σύμβαση Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

8) Άλλα πιστοποιητικά κατά την κρίση των ενδιαφερομένων.

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Κληροδοτήματος, κατά την κρίση της, μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους στο γραφείο των Κληροδοτημάτων για συνέντευξη.

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά στέλνονται συνολικά σε μία αποστολή ταχυδρομικώς ή με Courier το αργότερο έως την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022, στην ταχ. θυρίδα 134, Αργοστόλι 28100 (τελευταία ημερομηνία ταχ. σφραγίδας 3-1-2022).

 

Αργοστόλι, 8-12-2021

 

Για την Διοικητική Επιτροπή της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής

Ο Πρόεδρος

 

Ευρ. Σκλάβος

www.vallianiosgeorgikisxoli.gr
Πρακτική Γεωργική Σχολή <<Παναγή Βαλλιάνου>> Τ.Θ. 134, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Τ.Κ. 28100 ΤΗΛ: 26710 22429 E-MAIL: valliang@otenet.gr