ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

Η Διοικητική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΗ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ», βάσει των διατάξεων του Ν.4182/2013 άρθρο 48 παρ. 2, δημοσιεύει προκήρυξη με θέμα την σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου τετράωρης απασχόλησης για την θέση του υπαλλήλου γραφείου της Διοικητικής Επιτροπής της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής «Παναγή Βαλλιάνου».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Γραμματειακή υποστήριξη της Διοικητικής Επιτροπής της Γεωργικής Σχολής.

ΩΡΑΡΙΟ

Πρωϊνή Απασχόληση και κατόπιν συνεννοήσεως με την Διοικητική Επιτροπή

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Απολυτήριο Λυκείου (τουλάχιστον)
  2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  3. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
  4. Προϋπηρεσία κυρίως σε συναφές αντικείμενο σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί
  5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν στη διεύθυνση: Ταχ. θυρίδα 134 Αργοστόλι 28100, Κεφαλονιά, τα εξής δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Αίτηση προς την Διοικητική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Πρακτική Γεωργική Σχολή Παναγή Βαλλιάνου» με πλήρη ατομικά στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας του αιτούντος

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)

3) Όλα τα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τα ανωτέρω (1,2,3,4,5) προσόντα

8) Άλλα πιστοποιητικά κατά την κρίση των ενδιαφερομένων.

Η Διοικητική Επιτροπή του Κληροδοτήματος, κατά την κρίση της, μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους στο γραφείο του Ιδρύματος για συνέντευξη.

 

Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά στέλνονται συνολικά σε μία αποστολή ταχυδρομικώς ή με Courier το αργότερο έως την 25η Ιουνίου 2021, στην ταχ. θυρίδα 134, Αργοστόλι 28100 (τελευταία ημερομηνία ταχ. σφραγίδας 25-6-2021).

Αργοστόλι, 31-5- 2021

Για την Διοικητική Επιτροπή της Πρακτικής Γεωργικής Σχολής

 

Ο Πρόεδρος

Ευρ. Σκλάβος

www.vallianiosgeorgikisxoli.gr
Πρακτική Γεωργική Σχολή <<Παναγή Βαλλιάνου>> Τ.Θ. 134, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, Τ.Κ. 28100 ΤΗΛ: 26710 22429 E-MAIL: valliang@otenet.gr